Brak połączenia z bazą !!!

Budowa zbiornika na popiół

Pollytag SA: nowe inwestycje, a środowisko.

Pollytag SA planuje budowę zbiornika retencyjnego na popiół, który umożliwi zgromadzenie popiołu wytwarzanego w sezonie zimowym przez elektrociepłownie, a następnie przetworzenie go latem na kruszywo budowlane. Ma to na celu zwiększenie zagospodarowania popiołu przez fabrykę kruszywa sztucznego- pollytag, która z powodu braku popiołu latem nie wykorzystuje w pełni swoich mocy produkcyjnych. Budowa nowoczesnego zbiornika zwiększy możliwości magazynowania popiołu z Elektrociepłowni w Gdańsku i Gdyni ,co spowoduje ograniczenie ilości składowanego popiołu na składowiskach w Letnicy i Rewie i w konsekwencji przyczyni się do ich zamknięcia. Zbiornik na 5500 ton popiołu zbudowany będzie z betonu o średnicy ok.18m i wysokości ok.35m i umieszczony na terenie fabryki kruszywa przy ul. Wielopole 6 w Gdańsku, w sąsiedztwie linii kolejowej oraz placów składowych. Napełniany będzie pneumatycznie odnogą z istniejącego już rurociągu z Elektrociepłowni Gdańskiej lub z autocystern. Rozładunek z niego także będzie odbywał się pneumatycznie za pomocą pomp popiołowych zlokalizowanych pod zbiornikiem i rurociągu do istniejących zbiorników wytwórni kruszywa. Na zbiorniku umieszczony będzie wysokosprawny filtr workowy oczyszczający powietrze używane do transportu popiołu. Energooszczędny i pneumatyczny system transportu zapewni całkowitą szczelność instalacji oraz niski poziom hałasu w trakcie przesyłu. Magazynowanie popiołu w nowoczesnym zbiorniku zapewniającym pełną ochronę środowiska i następnie przetworzenie go na kruszywo budowlane jest z punktu ochrony środowiska znacznie korzystniejsze od składowania na odkrytych składowiskach odpadów paleniskowych narażonych na wywiewanie pyłu i zgodne z polityką środowiskową Polski i Unii Europejskiej dającej pierwszeństwo wykorzystania odpadów przed ich składowaniem.

Wnioski, uwagi i zapytania nt. planowanej inwestycji można składać w sekretariacie spółki Pollytag S.A. w Gdańsku ul. Wielopole 6.

Informacji udziela mgr inż. Paweł Zieliński – tel. 058 342 24 66 w. 26, kom. 501 395 453 e-mail: pzielinski@pollytag.com.pl

 

Raport o odziaływaniu przedwsięwzięcia na środowisko.

Z całym Raportem można zapoznać się w siedzibie Spółki.
Ponizej zamieszczamy Podsumowanie i wnioski z Rapoprtu.

 

Raport

Oddzialywanie 01/04

Oddzialywanie 02/04

Oddzialywanie 03/04

Oddzialywanie 04/04

 

OGŁOSZENIA:

POLLYTAG S.A. 80-556 Gdańsk, ul.Wielopole 6

Centrala tel. (058) 342-24-66 wew. 26, Dział Handlowy tel/fax (058) 343-14-01

http://www.pollytag.com.pl, e-mail: sales@pollytag.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Inżyniera Kontraktu jako zarządzającego i nadzorującego roboty budowlane w ramach inwestycji budowy zbiornika retencyjnego na 5500 ton popiołu lotnego.

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2008 r. do godz. 10.45.

Termin realizacji :rozpoczęcie 16.12.2008 ,zakończenie 31.12.2010

Wadium: 50 000,-zł wpłacone na konto Pollytag SA

Oferenci zobowiązani są do odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela oraz dokonania obowiązkowej wizji lokalnej terenu pod budowę zbiornika retencyjnego.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do POLLYTAG S.A., 80-556Gdańsk, ul. Wielopole 6, Budynek Zarządu w zamkniętej kopercie
z napisem "Oferta na wybór Inżyniera Kontraktu jako zarządzającego
i nadzorującego roboty budowlane w ramach inwestycji budowy zbiornika retencyjnego na 5500 ton popiołu lotnego. Nie otwierać przed 09.12.2008 r. godz. 11.00."

Osobą upoważnioną do kontaktowania z oferentami jest: Paweł Zieliński, tel. 058 34 22 466, e-mail: pzielinski@pollytag.com.pl.

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

POLLYTAG S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz uznania ,że przetarg nie dał rezultatu lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

______________________________________________________________

 

POLLYTAG S.A. 80-556 Gdańsk, ul.Wielopole 6

Centrala tel. (058) 342-24-66 wew. 26, Dział Handlowy tel/fax (058) 343-14-01

http://www.pollytag.com.pl, e-mail: sales@pollytag.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz realizację (wykonanie robót budowlanych) na budowę zbiornika retencyjnego na 5500 ton popiołu lotnego.

Termin składania ofert: do dnia 20.01.2009 r. do godz. 10.45.

Oferenci zobowiązani są do odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela oraz dokonania obowiązkowej wizji lokalnej terenu pod budowę zbiornika retencyjnego po jej telefonicznym uzgodnieniu.

Termin realizacji :rozpoczęcie 15.02.2009 ,zakończenie 31.12.2010

Wadium: 120 000,-zł wpłacone na konto Pollytag SA

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do POLLYTAG S.A., 80-556Gdańsk, ul. Wielopole 6, Budynek Zarządu w zamkniętej kopercie
z napisem "Oferta na wybór wykonawcy robót projektowych i budowlanych
w ramach inwestycji budowa zbiornika retencyjnego na 5500 ton popiołu lotnego. Nie otwierać przed 20.01.2009 r. godz. 11.00."

Osobą upoważnioną do kontaktowania z oferentami jest: Paweł Zieliński, tel. 058 34 22 466, e-mail: pzielinski@pollytag.com.pl.

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

POLLYTAG S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz uznania ,że przetarg nie dał rezultatu lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

INTRO •  DZIAŁALNOŚĆ •  O FIRMIE •  OFERTA
REALIZACJE •  TECHNOLOGIE •  KONTAKT •  ENGLISH
Przedstawicielstwo Handlowe
Pollytagu S.A. w Niemczech
metalcoop
Metalcoop Handelsgesellschaft
mbH Wirtschaftsberatung
Ivo-Beucker-Str. 43 40237
Düsseldorf