Brak połączenia z bazą !!!
PROCES PRODUKCYJNY
Kruszywo lekkie pollytag jest wytwarzane według technologii holenderskiej firmy Vasim z popiołów lotnych elektrociepłowni o uziarnieniu do 0,5 mm. Popiół z elektrociepłowni jest transportowany pneumatycznie rurociągiem do zbiorników na terenie zakładu. Może być także dostarczany specjalnym transportem samochodowym lub kolejowym. W zależności od jakości popiołu, proces technologiczny wymaga dodania małych ilości miału węglowego i betonitu. Zawartość części palnych wynosi około 7%. Popiół ze zbiorników oraz betonitu i ewentualnie pył węglowy są podawane do mieszarek, gdzie zostają wymieszane z wodą i następnie za pomocą zsuwni przekazane do granulatorów. Do procesu może być dodawany popiół mokry w ilości 10%. Zgranulowana mieszanina jest przekazywana przenośnikiem taśmowym na ruchomy ruszt spiekalniczy. Piec zapłonowy umieszczony na początku rusztu powoduje zapalenie się warstwy granulatu, a jako paliwo stosowany jest gaz ziemny. Temperatura spiekania jest regulowana w granicach 1000-1300oC. W końcowej części rusztu następuje schłodzenie granulatu powietrzem. Granulat, po rozkruszeniu na łamaczu spieków, jest przekazywany na sita sortowników, a stąd do zbiorników kruszywa z podziałem na frakcje. Nadwymiarowe kruszywo powyżej 14mm jest kierowane do kruszarki. Kruszywo poniżej 0,5mm jest przekazywane do zbiorników popiołu. Gotowy produkt może być odbierany bezpośrednio ze zbiorników samochodami lub przekazywany jest na plac magazynowy, skąd może być ekspediowany transportem samochodowym, kolejowym, rzecznym lub morskim.
KRUSZYWO GRUBE 4-8 mm.
Służy do produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych o cienkich ściankach jak: pustaki stropowe, pustaki ścienne, pustaki ogrodowe, itp. oraz w połączeniu z innymi frakcjami do produkcji betonów konstrukcyjnych. Gęstość nasypowa kruszywa w stanie luźnym wynosi około 750 kg/m3.
KRUSZYWO GRUBE 6-12 mm.
Znajduje zastosowanie w produkcji betonów jamistych, lekkich bloczków i dyli betonowych oraz wylewek termoizolacyjnych na stropach. Stosuje się także w ogrodnictwie i małej architekturze, w przemyśle metalurgicznym, oraz jako zasypki przy ściankach szczelnych i murach oporowych. Gęstość nasypowa kruszywa w stanie luźnym wynosi około 760 kg/m3.
KRUSZYWO DROBNE 0,5-4 i 2-5 mm.
Samoistnie służy do produkcji betonów i kształtek żaroodpornych a w kompozycji z grubszymi frakcjami do wylewania lekkich betonów zwartych oraz półzwartych. Gęstość nasypowa kruszywa w stanie luźnym wynosi około 720 kg/m3.
CHARAKTERYSTYKA KRUSZYWA
  1. Gęstość nasypowa w stanie luźnym powietrzno-suchowym 650-850 kg/m3 (w zależności od frakcji), a gęstość pozorna ziarn kruszywa do 1,45 kg/m3.
  2. Wytrzymałość ziarn na miażdżenie około 10 MPa.
  3. Porowatość ziarn około 40%, jamistość stosu okruchowego mieszanki 4 - 12mm w stanie luźnym około 45% i stanie zagęszczonym około 37%.
  4. Nasiąkliwość 15% po 30 minutach i 18% po 24 godzinach.
  5. Wskaźnik ścieralności 7,5%.
  6. Mrozoodporność całkowita (ubytek masy po 25 cyklach 0,1%).
  7. Żaroodporność całkowita (ubytek masy po 5 cyklach 2,9%).
  8. Promieniotwórczość naturalna, określana zgodnie z Instrukcją ITB nr 234, poniżej poziomu dopuszczalnego dla materiałów stosowanych w budownictwie obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
  9. Przybliżony skład chemiczny: SiO2 - 58%, Al2O3 - 22%, CaO - 2,2%, MgO - 1,4%, SO3 - 0,3%, straty prażenia - do 4%, nieoznaczone - 3,8%.
LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI
Pollytag S.A. w Gdańsku posiada certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji dotyczący kruszywa pollytag, mający na celu zapewnienie jego zgodności z odpowiednimi wymaganiami normy PN-EN 13055-1:2003 "Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy".
Elementem tego systemu jest działające na terenie zakładu produkcyjnego nowoczesne, dobrze wyposażone laboratorium.

Laboratorium Kontroli Jakości wykonuje na bieżąco następujące badania: Dodatkowo laboratorium wykonuje:
INTRO •  DZIAŁALNOŚĆ •  O FIRMIE •  OFERTA
REALIZACJE •  BUDOWA ZBIORNIKA •  KONTAKT •  ENGLISH
Przedstawicielstwo Handlowe
Pollytagu S.A. w Niemczech
metalcoop
Metalcoop Handelsgesellschaft
mbH Wirtschaftsberatung
Ivo-Beucker-Str. 43 40237
Düsseldorf